O nás

Logopedická péče

Logopedická péče je komplexní proces, který zahrnuje:

 • prevenci,
 • diagnostiku,
 • logopedickou terapii,
 • a poradenskou činnost.

Rozsah péče se zaměřuje na logopedickou péči dětem i dospělým s poruchami řeči a sluchu

 • Dyslalie (vady výslovnosti hlásek)
 • Opožděný vývoj řeči (OVŘ)
 • Vývojová dysfázie
 • Dysartrie
 • Balbuties (koktavost)
 • Tumultus sermonis (rychlé tempo řeči)
 • Rhinolalie (huhňavost)
 • Mutismus (nemluvnost)
 • Specifické poruchy učení (SPU)
 • Palatolálie (vady řeči při rozštěpových vadách)
 • Afázie (ztráta vyvinuté řeči)
 • Sluchové vady
 • Symptomatické poruchy řeči

Kdy navštívit klinického logopeda

Úspěšnost logopedické péče je závislé na jejím včasném zahájení. Vhodné období k zahájení péče je závislé na diagnóze poruchy řeči a sluchu.

Věk k zahájení logopedické péčeDiagnóza
Co nejdříve po zjištění vadyvady sluchu
rozštěpové vady
Mezi 2,5. – 3. rokem věku dítěteopožděný vývoj řeči
vývojová dysfázie (dítě nemluví vůbec, mluví málo, tvoří ojediněle věty)
3. rok věku dítětebalbuties, tumultus, vývojová neplynulost
4. rok věku dítětevývojová dysfázie (dítě je neobratné ve vyjadřování, slovní zásoba je chudá, potíže v percepci, často vadná výslovnost mnoha hlásek)
dyslalia multiplex (jedná se o mnohočetnou patlavost, kromě hlásek L, R, Ř, sykavek, chybí často Ď, Ť, Ň, K, CH, H, F apod.)
dyslalia (jedná se o patlavost, kdy jsou hlásky tvořeny deformovaně – např. velární R nebo interdentální sigmatismus)
5. rok věku dítětedyslalia (dítě některé hlásky vynechává nebo nahrazuje jinou artikulačně snazší hláskou, často se jedná o sykavky, L, R, Ř)
Mladší školní věkvývojové poruchy učení (často s poruchou artikulace, tempa řeči, plynulosti mluvy apod.)
Dospělíveškeré poruchy řečové komunikace přetrvávající z dětství nebo vzniklé v dospělosti, např. dyslalia, tumultus, balbuties, afázie, dysatrie, ohluchnutí atp.

Tým

Mgr. Kateřina Černá – klinický logoped – vedoucí pracoviště a garant Mgr. Kateřiny Fáčkové a Mgr. Lenky Němcové

Mgr. Zdenka Janoušková – klinický logoped

Mgr. Lenka Němcová – logoped

Mgr. Kateřina Fáčková – logoped

U nás poprvé?

Pro zahájení logopedické péče v naší ambulanci potřebujete:

 • doporučení (indikace) k logopedickému vyšetření a k logopedické péči od dětského lékaře (ev. od foniatra, ORL, psychiatra nebo klinického psychologa,
 • kartičku zdravotní pojišťovny,
 • sešit na zápisky z terapie,
 • lékařské zprávy z absolvovaných vyšetření (foniatrie, ORL, neurologie, psychiatrie, klinický logoped, klinický psycholog, PPP, SPC).

Kde nás najdete

Ambulance klinické logopedie
Řeznická 166/2
460 01 Liberec
1. patro

Smluvní pojišťovny

 • VZP (111),
 • OZP (207),
 • VOZP (201),
 • ZPŠ (209),
 • MVČR (211)
 • ČPZP (205)